تجويد قرآن كريم

دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

اعداد الفباى عربى

برخى تعداد الفباى عربى را 28 حرف و بعضى ديگر 29 حرف مى دانند.

اخـتـلاف بـر سـر (الف مـدّى ) اسـت . عـدّه اى آن را يـك حـرف مستقل مى دانند و بعضى ديگر بر اين عقيده اند كه (الف مدّى ) تنها يك صداى كشيده مانند (واو و ياء مدّى ) مى باشد و حرف مستقلى به حساب نمى آيد.

همزه وصل و همزه قطع

تـلفـّظ كـلمـاتـى كـه ابـتـداى آنها ساكن باشد مشكل و يا غير ممكن است . براى سهولت و امكان پـذيـر شـدن تـلفـّظ چـنـيـن كـلمـاتـى از الفـى بـه نـام (هـمـزه وصل )(16) كمك گرفته مى شود.

همزه وصل در ابتداى كلمه ، خوانده مى شود ولى در وسط كلام ، خوانده نمى شود، مانند:

اُدْخُلُوا ـ يا قَوْمِ ادْخُلُوا

در مـقـابـل هـمـزه وصـل ، همزه ديگرى است به نام همزه قطع كه در ابتدا و وسط كلام خوانده مى شود(17)، مانند:

اَرْسَلْنا ـ لَقَدْ اَرْسَلْنا

چگونگى خواندن همزه وصل در ابتداى كلمه ها

همزه وصل در آغاز فعل و اسم و حرف مى آيد.

در حروف : همزه (ال ) تعريف هميشه مفتوح مى باشد، مانند:

الشَّمْس ، الْقَمَر كه خوانده مى شوند: اَلشَّمْس ، اَلْقَمَر

در اسمها: هميشه مكسور مى باشد، مانند:

ابْن ، اسْم كه خوانده مى شوند: اِبْن ، اِسْم

در افـعـال : بـا تـوجـّه به دوّمين حرف بعد از همزه ، اگر مفتوح يا مكسور بود با كسره و اگر مضموم بود با ضمّه خوانده مى شود، مانند:

افْتَحْ، اضْرِبْ، انْصُرْ كه خوانده مى شوند: اِفْتَحْ، اِضْرِبْ، اُنْصُرْ

بازدید : ۲۰۱ بار
این مورد را ارزیابی کنید
(۰ رای‌ها)

دیدگاه هاتصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید