حروف مدّى

دوشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

 

الفِ مدّى

هـر گـاه بـعـد از حـرف مفتوح، الفى قرار گيرد (ـَ ا) اين الف باعث دو برابر شدن مدّ و كشش صداى فتحه مى شود. بدين جهت به آن، الف مدّى مى گويند.

در قـرآنـهـايـى كـه بـا رسـم الخـط ايـرانـى نـوشـتـه شـده، فـتـحـه قـبل از الف مدّى را به صورت ايستاده علامت گذارى كرده اند (ـ ا) تا نشانگر تلفّظ فتحه با صداى كشيده باشد.

صداى الف مدّى نزد تمامى حروف، يكسان نيست؛ بعد از هشت حرف (خ ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ غ ـ ق ـ ر) به صورت درشت (شبيه صداى (آ در فارسى) و بعد از بيست حرف ديگر به صورت نازك ادا مى شود، مانند:

جـاهـَدَ ـ نـاصـِرُ ـ مالِكِ ـ اَحاطَ ـ فَاِذا ـ عَذابُ ـ ناقَةُ ـ تَبارَكَ ـ اَماناتِ ـ ضَلا لَةَ ـ شَهاداتِ ـ نَمارِقُ ـ تالِياتُ ـ يُضاعَفُ ـ زاجِراتِ ـ ماذا اَرادَ ـ بِعَصاكَ ـ صالِحاتُ.

نكته: در نوشته هاى قديم، الف مدّى بعضى از كلمات را به جهاتى نمى نوشتند، بعدها كه قرآن را براى صحت تلاوت علامت گذارى كردند. اين امر به دو صورت انجام پذيرفت :

1 ـ بعضى با اضافه كردن يك الفِ كوچك در كنار فتحه (ـَ‍) علامت گذارى كردند، مانند: ذَلِكَ ـ سَمَواتُ ـ رَحْمَنِ ـ هَذَا ـ قِيَمَةِ.

2 ـ عده اى ديگر با ايستاده نوشتن فتحه علامت گذارى نمودند، مانند: ذلِكَ ـ سَمواتُ ـ رَحْمنِ ـ هذا ـ قِيمَةِ.

ياى مدّى

هـرگـاه بـعـد از حـرف مـكـسـور، يـاء قرار گيرد(ـِ ى) اين ياء باعث دو برابر شدن مدّ و كشش صداى كسره مى شود و از اين رو به آن، ياء مدّى مى گويند.

در قـرآنـهـاى با رسم الخط ايرانى، كسره قبل از ياء مدّى را به صورت ايستاده علامت گذارى كرده اند(ـى) تا نشانگر تلفّظ كسره با صداى كشيده باشد.

صداى ياء مدّى همانند صداى(اى) فارسى مى باشد، مانند: عـِبادى ـ قَمِيصى ـ يُريدُ ـ كَبيرُ ـ اَرادَنى ـ ايمانُها ـ سَفيهُنا ـ فى جيدِها ـ حافِظينَ ـ لاِ يلا فِ ـ خ الِدينَ ـ الِهَتى ـ وَسيلَةَ.

واو مدّى

هرگاه بعد از حرف مضموم، واو قرار گيرد(ـُ و) اين واو باعث دو برابر شدن مدّ و كشش صداى ضـمـه مـى شـود، بـديـن جـهـت بـه آن واو مـدّى مـى گـويـنـد. شكل واو مدّى در قرآنهاى با رسم الخط ايرانى و يا عربى، تفاوتى با هم ندارند.

صداى واو مدّى همانند صداى(او)فارسى مى باشد، مانند: اُوذيـنـا ـ يـَطـُوفُ ـ يـُوفـُونَ ـ نُوحيها ـ قُلُوبُنا ـ يُوعَدُونَ ـ تَخافُونَ ـ يَقُولُونَ ـ يَتَخافَتُونَ ـ فَعَقَرُوها ـ يُقيمُونَ.

منبع: کتاب روانخواني و تجويد قرآن حبيبي- شهيدي-علامي

بازدید : ۷۸۳ بار
این مورد را ارزیابی کنید
(۰ رای‌ها)

دیدگاه هاتصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید